نقش توسعه یافتگی مدیران در انتخاب و انتقال فناوری
52 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش توسعه یافتگی مدیران در انتخاب و انتقال فناوری