بررسی و تبیین مدل مفهومی عوامل اثر گذار بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی
47 بازدید
محل نشر: همایش های ملی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی و تبیین مدل مفهومی عوامل اثر گذار بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی